มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
PHAYATHAI BABIES’HOME FOUNDATION
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๙ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ซึ่งมีหน้าที่ให้อุปการะเลี้ยงดูเด็กที่ถูกทอดทิ้งเป็นกำพร้า อนาถา ที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด - ๗ ปี ที่ถูกทอดทิ้งเป็นเด็กกำพร้า ขาดผู้อุปการะหรือมาจากครอบครัวยากจน ซึ่งเด็กเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้ได้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป ที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ เพื่อให้เด็กเหล่านั้นได้มีโอกาสเจริญเติบโตเป็นกำลังของสังคมและชาติบ้านเมือง ในอนาคต
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและคณะกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ตลอดจนคณะข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์ฯ มีความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดป้ายมูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท และทรงเยี่ยมกิจการสถานสงเคราะห์ฯ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๒๙
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท มีวัตถุประสงค์และกิจกรรมดังต่อไปนี้
๑. เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานสงเคราะห์และคุ้มครองเด็กอ่อนให้เด็กมีสวัสดิภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
๒. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบและให้ความร่วมมือในการสงเคราะห์คุ้มครองและพัฒนาเด็กอ่อนที่ขาดบิดามารดา เป็นกำพร้า อนาถาถูกทอดทิ้ง และไร้ที่พึ่ง
๓. เพื่อหาทุนและจัดสรรเป็นบริการด้านสวัสดิการ ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และดำเนินงานพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก การฝึกเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครช่วยงานเลี้ยงเด็กตลอดจนปรับปรุงอาคารสถานที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
๔. เพื่อร่วมมือกับองค์การภาคเอกชนอื่นๆ ที่ทำงานเกี่ยวกับการสงเคราะห์ คุ้มครองและพัฒนาเด็ก
๕. ร่วมมือกับองค์การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
๖. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท
              สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท เป็นหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ก่อตั้ง เมื่อปี พ.ศ. 2496 ในสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนแห่งแรกที่ให้การอุปการะเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้ง และครอบครัวประสบปัญหา ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง อายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี ในพื้นที่จังหวัดภาคกลาง โดยใช้เงินสนับสนุนของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจำนวนหนึ่ง สร้างอาคารขึ้นภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และได้ย้ายไปตั้งใหม่ที่ เลขที่ 264/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 มีพื้นที่ 5 ไร่ โดยให้การอุปการะเด็กกำพร้า เด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กที่พ่อแม่ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ รวมทั้งเด็กเร่ร่อน และพลัดหลง อายุตั้งแต่แรกเกิด- 5 ปี ทั้งชายและหญิง ต่อมาในปี 2545 กรมประชาสงเคราะห์ฯ ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดียินดี ให้โรงพยาบาลรามาธิบดี ใช้พื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทและบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ก่อสร้างอาคาร “สมเด็จพระเทพรัตน” อาคารผู้ป่วยนอก โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร ย้ายไปสร้างใหม่ ในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท ย้ายไปสร้างใหม่ในพื้นที่ของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด สถานที่ตั้ง เลขที่ 78/24 หมู่ 1 ถนนภูมิเวท ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 จังหวัดนนทบุรีโดยคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมด ซึ่งส่งมอบให้เป็นทรัพย์สิน ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ย้ายมาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 เป็นต้นไป และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดสถานสงเคราะห์แห่งใหม่ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2549
ราคาอาหารมื้อกลางวัน (เวลา 11.00 น.) ประมาณ 4,500.- บาท อาหารว่างบ่าย (เวลา 14.30 น.) เจ้าภาพนำมาเอง ท่านสามารถโทรติดต่อจองวันเลี้ยงอาหารเด็ก ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 5847254-55 ต่อ 104 หรือกด 0 ติดต่อประชาสัมพันธ์
กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคไปที่หมายเลขโทรสาร(FAX) 0 25847254-55 ต่อ 109 ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่บริจาค เพื่อทางสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทจะได้ออกหลักฐานการรับเงินส่งให้ท่านต่อไปรูปแบบเตียงนอนเด็กโตสสแตนเลส จำนวน 90 เยง
ประกาศกรมพัมนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเตียงนอนเด็กโตแบบสแตนเลส จำนวน 90 เตียง
ประกาศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องซักผ้า ขนาด 50ปอนด์ จำนวน 1 เครื่อง


สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนพญาไท ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคปัจจัย สิ่งของ เลี้ยงอาหารเด็ก
ชื่อผู้ใช้งาน
รหัสผ่าน
 
วันนี้
1146
คน
เมื่อวาน
3152
คน
เดือนนี้
28520
คน
ปีนี้
200491
คน
 
  เมษายน 2557  
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
 
 
ศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ศูนย์รับบริจาคเพื่อการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ
แผนที่ดาวเทียม
เอกสารราคามาตราฐานคุรุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 2554
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก
 
 
   
   
 
   
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท เลขที่ ๗๘/๒๔ หมู่ที่๑ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทร. ๐๒ ๕๘๔๗๒๕๔-๕๕ ,๐๒ ๕๘๔๗๒๖๔
Copyright ? 2009, Phayathai Babies' Home, All rights reserved. Best View in 1024*768 of Screen Resolution